Aelodau cymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd Camau i Ragoriaeth

Published on Dydd Gwener, 15 Rhagfyr, 2017

Rhwng 2016 a 2017, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi darparu’r cwrs ‘Camau i Ragoriaeth’, ledled ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cwrs hwn wedi denu grŵp amrywiol o aelodau’r gymuned, ac fe wnaeth 46 o gyfranogwyr gwblhau’r cwrs ac ennill cymhwyster.

Llunnir y cwrs gan y Pacific Institute; sy’n cael ei gydnabod fel arloeswr mewn technegau cynyddu effeithlonrwydd a chynhyrchiant personol a sefydliadol. Bwriad y Pacific Institute yw canfod a rhannu dirnadaethau a chysyniadau, technegau a sgiliau a fydd yn caniatáu i gymaint o bobl â phosibl ryddhau a datblygu mwy o’u potensial.

Mae’r cwrs yn cyflwyno dulliau ar gyfer llwyddiant personol i’r cyfranogwyr, ac mae’n addas i bawb. Fe’i cyflwynwyd gan ddau Swyddog Dysgu o Gymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, sef Jessica a Jenifer. Mae’r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir, gan ei fod yn datblygu cymhelliant, hunangred a hyder i fynd ymlaen i gael mwy o hyfforddiant a dod o hyd i swyddi.

Mae’r cwrs hefyd â’r nod o helpu pobl i greu gwell dyfodol ar gyfer eu hunain, trwy eu helpu i oresgyn rhwystrau, eu cynorthwyo i ddatgloi eu potensial, eu herio i feddwl mewn modd cadarnhaol ac i gael darlun yn eu meddwl o’r hyn y maen nhw ei eisiau, drwy wneud pethau nad ydynt yn arfer eu gwneud a gosod nodau iddynt eu hunain. Yn ogystal â hyn, dywedodd nifer o’r rhai a gymerodd ran, bod y cwrs wedi eu helpu â’u cysylltiadau rhyngbersonol, yn enwedig y rhai hynny oedd â phlant.

Cynhaliwyd aduniad yn ddiweddar ar gyfer y rhai a gwblhaodd y cwrs. Roedd yn gyfle gwych i’r rhai a oedd wedi mynychu Camau i ddod at ei gilydd, cwrdd ag eraill a oedd wedi cwblhau’r cwrs mewn gwahanol rannau o’r fwrdeistref sirol, a chymryd rhan mewn gweithgareddau diweddaru.

Dywedodd y cyfranogwyr:

“Roedd Camau yn heriol, yn ysbrydoledig ac yn anogol iawn. Fe wnaeth fy ysgogi i edrych arnaf fy hun a fy rhagdybiaethau, a gwnaeth hynny fy ngalluogi i ffurfio syniadau a phatrymau newydd o feddwl. Rhoddodd hynny ymagwedd bositif i mi. Diolch.”

“Rhoddodd Camau yr hyder i mi wneud pethau nad oeddwn i’n meddwl ei bod hi’n bosibl i mi allu eu gwneud eto. Rwy’n ddiolchgar am y profiad ac fe wnes i fwynhau’n fawr. Mae Camau i Ragoriaeth yn wych. Diolch yn fawr!”

“Roedd y cwrs yn ddefnyddiol iawn ac mae wedi fy annog i siarad am fy mhroblemau hyder a hunanddelwedd. Sylweddolais na ddylwn i feddwl am beth y mae pobl eraill yn ei feddwl a dim ond gwneud yr hyn yr wyf i eisiau ei wneud, a pheidio â phoeni. Mae wedi rhoi hwb mawr i’m hyder.”