Byw di-fwg

Cartrefi di-fwg

Mwynhewch gartref di-fwg a chartref iachach a glanach ar gyfer y teulu i gyd!
Ymunwch â ni i hybu cartrefi di-fwg er mwyn diogelu babanod, plant, oedolion ac anifeiliaid anwes rhag anadlu mwg sigaréts pobl eraill (mwg ail law). Mae llawer o bobl yn dewis gwneud eu cartrefi’n fwy diogel trwy ysmygu yn yr awyr agored ac maent yn gofyn i ymwelwyr wneud hynny hefyd.

Wyddoch chi……

 • Mae mwg ail law yn achosi afiechydon fel asthma, clefyd y galon a chanser;
 • Mae mwg sigaréts yn cynnwys mwy na 4,000 o gemegau, yr un cynhwysion â gwenwyn morgrug, tanwydd rocedi a hylif glanhau lloriau! Mae’r rhain yn aros yn yr ystafell a’r tŷ hyd yn oed os yw’r ffenestri ar agor;
 • Babanod a phlant sydd fwyaf mewn perygl o fwg ail law. Os ydych chi’n ysmygu o amgylch eich plant, gallant anadlu mwg sy’n cyfateb i gymaint â 150 o sigaréts y flwyddyn.

Beth yw manteision cartref di-fwg? Pan fo eich cartref yn ddi-fwg bydd y manteision yn dechrau ar unwaith – mae eich plant yn debygol o fod yn iachach, gyda llai o berygl o’r canlynol:

 • Marwolaeth yn y crud – mae babanod sy’n agored i awr o fwg bob dydd ddwywaith yn fwy tebygol o farw yn y crud;
 • Peswch, brest dynn a heintiau ar y frest;
 • Asthma;
 • Problemau ymddygiad;
 • Anawsterau dysgu;
 • Haint yn y glust ganol;
 • Bod yn un o’r 50 o blant a dderbynnir i ysbyty yn y DU bob dydd o ganlyniad i anadlu mwg ail law;
 • Colli ysgol o ganlyniad i salwch.

Gwnewch eich cartref yn gartref di-fwg a bydd yn:

 • lanach – dim mwy o ludw na llosgiadau sigaret!
 • llawn awyr iach – 4,000 o gemegau sy’n llygru wedi diflannu!
 • llai tebygol o fynd ar dân – ysmygu yw un o brif achosion tanau yn y cartref!

Lawrlwythwch daflen cartrefi di-fwg Cymunedau yn Gyntaf (Cymraeg) >>>


 

Gwasanaeth newydd AM DDIM i roi’r gorau i ysmygu

Mae fferyllfeydd cymunedol lleol yn cynnig gwasanaeth AM DDIM i roi’r gorau i ysmygu. Gall ysmygwyr alw i mewn a siarad gyda’u fferyllydd i gael cymorth a chynhyrchion disodli nicotin.

Ewch i:

 • Fferyllfa Sheppards – 56 Llangewydd Road, Ystad Cefn Glas, Cefn Glas;
 • Fferyllfa Boots – 8 Caroline Street, Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Fferyllfa Balkwill (Pearns) – 102/104 John Street, Porthcawl;
 • Fferyllfa Sheppards – Coychurch Road, Pencoed;
 • Fferyllfa’r Co-operative – Uned 4, Llynfi Road, Maesteg;
 • Fferyllfa’r Co-operative – Pioneer Superstore, Ystad Ddiwydiannol y Pîl, Pyle Cross, Y Pîl;
 • Fferyllfa’r Co-operative – Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Fferyllfa’r Co-operative – 32A Bryncoch Road, Sarn;
 • Fferyllfa’r Co-operative – 89 Bridgend Road, Abercynffig;
 • Fferyllfa Nant-y-moel (Gareth Rowe) – 22 Ogwy Street, Nant-y-moel;
 • Fferyllfa’r Co-operative – Victoria Street, Pontycymer.

Mae Dim Smygu Cymru yn helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu

Mae Dim Smygu Cymru yn wasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu a leolir yn y gymuned a ariennir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rhoddir cymorth i helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu gan Ymgynghorwyr Rhoi’r Gorau i Ysmygu mewn lleoliadau cymunedol, gan gynnwys meddygfeydd a chanolfannau hamdden. Gellir cael cymorth mewn clinig un-i-un neu gall ysmygwyr ymuno â grŵp rhoi’r gorau i ysmygu. Mae gwasanaeth cymorth ar y ffôn ar gael i bobl nad ydynt yn gallu dod i weld ymgynghorydd. Mae rhaglen gymorth Rhoi’r Gorau i Ysmygu yn cynnwys sesiwn asesu ac yna sesiynau cymorth ymddygiadol bob chwe wythnos. Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • ymdopi â symptomau diddyfnu;
 • therapi disodli nicotin (e.e. gwm neu batsys) neu gymhorthion triniaeth eraill;
 • ymdopi â sefyllfaoedd anodd.

Caiff lefelau carbon monocsid eu mesur yn rheolaidd.

Mae Rhoi’r Gorau i Ysmygu Cymru hefyd wedi lansio gwasanaeth ar-lein 28 diwrnod. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth, awgrymiadau a chyngor dyddiol i helpu ysmygwyr i reoli ysfeydd, parhau i fod yn frwdfrydig dros roi’r gorau iddi, a deall manteision bod yn ddi-fwg. Gofynnir i ysmygwyr sy’n dechrau ar y daith ar-lein greu cynllun personol ar gyfer rhoi’r gorau iddi a phennu addewidion a gwobrau ar ôl cyrraedd cerrig milltir allweddol trwy gydol y broses. Pan fydd defnyddwyr wedi cofrestru, byddant yn cael gwahoddiad i gwblhau pedair sesiwn fer ar-lein yn wythnosol ac yn cael eu hannog i fewngofnodi rhwng sesiynau i gael gwybodaeth, ysgogiad a chymorth i’w helpu i roi’r gorau i’r arfer. Ewch i www.stopsmokingwales.com

I gael rhagor o fanylion ffoniwch Rhoi’r Gorau i Ysmygu Cymru, Ff: 0800 085 2219

Lansio cymuned ar-lein Fi Di-fwg Cymru

Lansiwyd Fi Di-fwg Cymru, cymuned ar-lein newydd i bobl sy’n dymuno rhoi’r gorau i ysmygu, ym mis Rhagfyr 2015 gan ash – gweithredu ar ysmygu ac iechyd.

Mae Fi Di-fwg yn canolbwyntio ar dudalen Facebook gefnogol a fydd yn gweithredu fel canolbwynt i bobl sy’n dymuno rhoi’r gorau i ysmygu. Byddant yn cael syniadau da am sut i fod yn ddi-fwg yn ogystal ag unrhyw ganllawiau yr hoffent eu cael gan ymgynghorwyr rhoi’r gorau i ysmygu sydd wedi derbyn hyfforddiant.

Y nod yw bod aelodau’n rhannu eu straeon ac yn annog pobl eraill i roi’r gorau i’r arfer hefyd.

Yn ogystal â hyn, bydd gwefan ragweithiol yn rhoi gwybodaeth am sut i fod yn Fi Di-fwg, gyda straeon pobl sydd eisoes wedi rhoi’r gorau iddi a thudalen Twitter yn rhannu cyngor i’ch ysgogi.

Ydych chi’n chwilio am gymorth i roi’r gorau i ysmygu? Mae @smokefreeme_ yn gymuned gefnogol newydd i bobl sy’n rhoi’r gorau i ysmygu yng Nghymru. Ymunwch â ni!

Dolenni defnyddiol:

Gwefan Smokefree – NHS Choices >>>
Dewch i gael eich cymorth am ddim i roi’r gorau i ysmygu nawr! Mae miliynau wedi defnyddio Smokefree i’w helpu i roi’r gorau i ysmygu. Cofrestrwch am ddim heddiw.

Stop smoking – Live Well – NHS Choices >>>
Cyflwyniad i erthyglau a fideos rhoi’r gorau i ysmygu, gan gynnwys gwasanaethau cymorth y GIG a therapïau disodli nicotin.