Ffurflen Ganiatâd ar gyfer Lluniau/Fideos

Weithiau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Cymunedau yn Gyntaf / Cymunedau am Waith yn defnyddio lluniau o bobl sy’n derbyn gwasanaethau gan y cyngor neu sy’n bresennol mewn digwyddiadau. Defnyddir y lluniau hyn er mwyn helpu i hysbysebu a marchnata gwasanaethau a chyfleusterau’r cyngor / Cymunedau yn Gyntaf. Defnyddir y lluniau ar gyfer y cyfryngau print, darlledu, digidol ac ar-lein, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Lle bo hynny’n briodol, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i gael rhoi enwau cyntaf yn unig e.e. ar gyfer llun o ddigwyddiad cymunedol. Fodd bynnag, ni fydd manylion megis cyfeiriadau cartref yn cael eu cyhoeddi.
Enghreifftiau o sut y gellir defnyddio lluniau:

  • Mewn cylchlythyr neu lyfryn neu unrhyw ddeunyddiau print eraill
  • I gefnogi datganiad i’r wasg a allai gael ei anfon i’r papur newydd lleol
  • Ar blatfform digidol megis gwefan / platfform cyfryngau cymdeithasol y cyngor

Os ydych yn oedolyn, rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr ac yn rhoi caniatâd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Cymunedau yn Gyntaf / Cymunedau am Waith ddefnyddio eich llun / llun eich plentyn / llun o rywun yr ydych yn gofalu amdano neu’n warcheidwad ar ei gyfer, er mwyn helpu i farchnata a hyrwyddo gwasanaethau a chyfleusterau’r cyngor, llenwch y ffurflen ganlynol: yma a’i dychwelyd i communitiesfirst@bridgend.gov.uk.

Os oes gennych ragor o ymholiadau ynglŷn â sut y bydd y cyngor / Cymunedau yn Gyntaf / Cymunedau am Waith yn defnyddio’r lluniau hyn neu’n dymuno tynnu’r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg cyn dyddiad terfyn y caniatâd am y llun, cysylltwch â thîm Cyfathrebu y cyngor ar: 01656 643217 neu anfonwch e-bost i: talktous@bridgend.gov.uk.