Ionawr 2018

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio i wella lles pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd ar Dydd Llun, 8 Ionawr, 2018

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn helpu pobl mewn cymunedau lleol i leihau straen a gwella eu lles, yn rhan o’i […]

Darllen mwy >

Rhagfyr 2017

Aelodau cymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd Camau i Ragoriaeth

Cyhoeddwyd ar Dydd Gwener, 15 Rhagfyr, 2017

Rhwng 2016 a 2017, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi darparu’r cwrs ‘Camau i Ragoriaeth’, ledled ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cwrs hwn […]

Darllen mwy >

Tachwedd 2017

Mae Vik wedi cymryd camau i newid ei bywyd diolch i Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau am Waith

Cyhoeddwyd ar Dydd Mawrth, 14 Tachwedd, 2017

Mae Vik o Gaerau yn dweud ei bod hi eisoes yn gallu gweld sut y mae ei bywyd yn newid diolch i’r technegau y mae hi wedi bod yn eu […]

Darllen mwy >

Hydref 2017

Gyrrwr tacsi ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn achub bywyd dyn lleol ar ôl bod ar gwrs Cymorth Cyntaf gyda Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd ar Dydd Mercher, 11 Hydref, 2017

Achubwyd bywyd dyn lleol o Ben-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar gan yrrwr tacsi lleol, Ashley, ar ôl iddo fod ar gwrs cymorth cyntaf tri diwrnod a ddarparwyd gan Cymunedau yn […]

Darllen mwy >

Medi 2017

Cymunedau am Waith a Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu Nicola i ddechrau hyfforddi fel Cynorthwy-ydd Dysgu

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 28 Medi, 2017

Mae Nicola Powell yn rhiant sengl i ddau o blant ac yn bwriadu mynd yn ôl i weithio yn fuan. Ar ôl aros gartref gyda’i phlant am y pum mlynedd […]

Darllen mwy >

Awst 2017

Cymorth AM DDIM i ddysgu’r sgiliau sylfaenol i’ch cael ar-lein!

Cyhoeddwyd ar Dydd Mercher, 2 Awst, 2017

1 Awst – 22 Rhagfyr 2017: Dyddiau Llun yn Llyfrgell Betws, 10am – 12pm (Ff: 01656 754824) Dyddiau Llun yn Llyfrgell Y Pîl, 2 – 4pm (Ff: 01656 754850) Dyddiau […]

Darllen mwy >

Gorffennaf 2017

Dewisiadau melys i’w blasu yng nghaffi pwdinau Adi’s, Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 27 Gorffennaf, 2017

Rhoddodd Cymunedau yn Gyntaf a Chymunedau am Waith gymorth i Kate ac Emma drwy gynnig cyrsiau i’w helpu i sefydlu caffi lleol gan fod y ddwy yn byw mewn ardal […]

Darllen mwy >

Cymunedau yn Gyntaf yn helpu i wella cymwysterau a chyfleodd am swyddi

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 27 Gorffennaf, 2017

Yn ddiweddar, llwyddodd Hayley, aelod o’r gymuned leol, i ennill ei thystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfwng gyda Chymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr. Ychydig wythnosau wedi hynny, ar gwrs […]

Darllen mwy >

Mawrth 2017

Disgyblion yn dysgu sut i drechu bwli

Cyhoeddwyd ar Dydd Gwener, 17 Mawrth, 2017

Cydweithiodd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr ac Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath yn ddiweddar i drefnu sesiwn ymwybyddiaeth o fwlio yn yr ysgol. Nod y sesiwn oedd codi […]

Darllen mwy >

Disgyblion yn gwneud prydau bwyd Indiaidd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol 2017

Cyhoeddwyd ar Dydd Gwener, 17 Mawrth, 2017

Dathlodd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr Ddiwrnod Rhyngwladol Prydau Ysgol yn ddiweddar gyda dwy sesiwn goginio a drefnwyd ac a ariannwyd drwy bartneriaeth rhwng Ysgol Gynradd Afon-y-Felin ac Ysgol […]

Darllen mwy >

Teuluoedd yn mwynhau profiad arallfydol ym Mracla

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 9 Mawrth, 2017

Roedd y sêr yn disgleirio ar Dabernacl Bracla, pan wahoddwyd teuluoedd i ymweld â’r gofod mewn Planetariwm enfawr Trefnwyd y digwyddiad gan Gymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr ar y cyd […]

Darllen mwy >

Llwyddiant boreau dysgu Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 9 Mawrth, 2017

Cynhaliodd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr ddau fore dysgu am ddim yn ddiweddar ym Mryncethin ac ym Maesteg. Daeth mwy na 50 o bobl i fwynhau sesiynau blasu yn […]

Darllen mwy >

Rhagfyr 2016

Cymunedau yn Gyntaf ar ben rhestr siopa Tesco ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd ar Dydd Llun, 5 Rhagfyr, 2016

Mae rhaglen Cogydd Mawr Cogydd Bach Cymunedau yn Gyntaf wedi cael 26 o gloriannau, 155 o ffedogau i blant a dros 300 o fagiau nwyddau a llyfrynnau â ryseitiau i’r […]

Darllen mwy >

Tachwedd 2016

A yw gwaith cartref eich plentyn yn codi ofn arnoch chi?

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Os mai YDY yw’r ateb, gallwn ni eich helpu i wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg! Mae Prosiect Sgiliau Cyflogaeth Pen-y-bont ar Ogwr sy’n rhan o raglen Cymunedau yn Gyntaf […]

Darllen mwy >

Gorffennaf 2016

ShedQuarters – grŵp ymarferol i ddynion ym Maesteg

Cyhoeddwyd ar Dydd Gwener, 8 Gorffennaf, 2016

Mae ShedQuarters yn cyfarfod bob dydd Iau rhwng 10.30am a 1.30pm yn y Court House ym Maesteg. Mae ffordd newydd erbyn hyn i ddynion ddilyn eu diddordebau, datblygu rhai newydd, […]

Darllen mwy >

Gwybodaeth am brofion sgrinio am ddim y GIG gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 7 Gorffennaf, 2016

Lawrlwythwch y daflen hon sy’n dweud wrthych am brofion sgrinio am ddim y GIG y maePIechyd Cyhoeddus Cymru yn eu cynnig i chi. Pan fydd yn amser i chi gael prawf […]

Darllen mwy >

Mawrth 2016

10 cam iach i sicrhau pwysau iach i blentyn

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 31 Mawrth, 2016

Mae magu plant yn gyfrifoldeb enfawr. Felly mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ‪#‎10steps i bwysau iach fel ei bod yn hawdd ichi ddeall yr hyn y gallwch ei wneud fel rhiant, […]

Darllen mwy >

Chwefror 2016

Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu gwella bywydau’r hen a’r ifanc

Cyhoeddwyd ar Dydd Llun, 22 Chwefror, 2016

Dathlodd Clwstwr Isaf Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr eu cyrhaeddiadau a’u llwyddiannau yn ddiweddar gyda thrigolion lleol mewn dathliad yng Ngwesty’r Heronston ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae Cymunedau yn […]

Darllen mwy >

Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i weddnewid bywydau – darllenwch stori Jeni

Cyhoeddwyd ar Dydd Mawrth, 2 Chwefror, 2016

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i weddnewid bywydau pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dyma stori Jeni. Gwrandewch ar stori Jeni yma >>> Mae Jeni Emment yn fy […]

Darllen mwy >

Ionawr 2016

Pum seren i glwb cinio cymunedol

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 21 Ionawr, 2016

Mae clwb cinio sydd wedi bod yn bwydo trigolion Corneli dros y 30 mlynedd ddiwethaf wedi cael y sgôr hylendid bwyd uchaf gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Gwrandewch ar eu […]

Darllen mwy >