Cymunedau am Waith

A ydych chi’n ddi-waith ac yn ac yn awyddus i fynd yn ôl i weithio?

  • A ydych chi’n 16 oed neu’n hŷn?
  • A ydych chi’n ddi-waith a ddim mewn addysg llawn amser na hyfforddiant?
  • A ydych chi’n teimlo bod diffyg sgiliau, cyfrifoldebau gofalu am blant neu gyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio yn eich atal rhag dod o hyd i waith?
  • A ydych chi’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?

Mae’r tîm Cymunedau am Waith yma i’ch cynorthwyo chi i wella eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd.

Mae bod yn rhan o’r prosiect yn ddewis gwirfoddol a byddwch yn cael cyngor sy’n bersonol i chi a chymorth mewn meysydd megis ysgrifennu CV a hyfforddiant.

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i bob cwestiwn ac os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni. Hyd yn oed os ydych chi wedi ateb ‘nac ydw’ i’r cwestiynau hyn, efallai y gallem ni eich cyfeirio at wasanaethau eraill sy’n darparu gwasanaethau cyflogadwyedd, felly cysylltwch â ni.

I gysylltu ag aelod o’r tim ffoniwch: 01656 643 4oo neu llenwch y ffurflen ymholi isod.

I gael gwybod mwy am ein digwyddiadau, cliciwch yma.

Cymunedau am Waith – Gweithio mewn Partneriaeth â Chymunedau a Chanolfannau Byd Gwaith. Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

 

Ffurflen ymholiad