Cymunedau dysgu

Os ydym am i bobl gyflawni eu potensial, mae angen i’w galluogi i ail-ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Yn ôl arolwg diweddar gan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr, nid oedd gan 28% o gyfranogwyr nad oeddent yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr unrhyw gymwysterau o’i gymharu â 56% sy’n byw mewn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf.

Nod Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yw:

  • helpu teuluoedd i ymgysylltu ag addysg eu plant;
  • cynyddu cyrhaeddiad addysgol ymysg pobl o bob oedran;
  • cynyddu nifer yr oedolion â chymwysterau addysgol;
  • rhoi mwy o gyfleodd i bobl nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Ffeithiau allweddol i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr:

Mae’r ystadegau canlynol yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, o’u cymharu â chyfartaled Cymru. Casglodd Llywodraeth Cymru y ffigyrau hyn ar ôl ad-drefnu rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ym mis Ebrill 2012.

Canran y bobl ifanc 18 – 19 mlwydd oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch:
Clwstwr Isaf: 83%
Clwstwr Canol: 87%
Clwstwr Uchaf: 83%
Cyfartaledd Cymru: 68%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

Pobl 16 oed neu hŷn heb unryw gymwysterau:
Clwstwr Isaf: 33.5%
Clwstwr Canol: 40%
Clwstwr Uchaf: 41.9%
Cyfartaledd Cymru: 68%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn IS na chyfartaledd Cymru

Cyfraddau absenoldeb ysgolion uwchradd:
Clwstwr Isaf: 11.5%
Clwstwr Canol: 11.2%
Clwstwr Uchaf: 10.9%
Cyfartaledd Cymru: 8.8%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

Pobl yn cyflawni cymwysterau sy’n cyfateb i TGAU A* – C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg:
Clwstwr Isaf: 35.5%
Clwstwr Canol: 32.2%
Clwstwr Uchaf: 31.9%
Cyfartaledd Cymru: 50.6%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn IS na chyfartaledd Cymru