Cyfleoedd hyfforddi gyda Chymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Ym mhob rhan o’r tair ardal glwstwr, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn hyrwyddo dysgu i deuluoedd ac oedolion, yn cefnogi pobl ifanc i wneud yn dda yn yr ysgol, yn helpu teuluoedd i gymryd rhan yn addysg eu plant, yn codi disgwyliadau oedolion o ran gyrfa ac yn magu eu hunanhyder a’u hunanbarch.


Prosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP)

Mae BESP yn mynd i’r afael ag anweithgarwch ariannol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff ei ariannu i weithio gyda phobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, oedolion economaidd anweithgar 26-49 oed a phobl dros 50 oed.

Darllenwch fwy >>>


Cyrsiau wedi’u hachredu a sesiynau blasu

Rydym yn darparu cyrsiau blasu wedi’u hachredu i fagu hyder a chynorthwyo dysgwyr i ystyried llwybrau datblygu i addysg bellach neu gyflogaeth. Cynhelir amrywiaeth eang o gyrsiau trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys iechyd a diogelwch bwyd, cymorth cyntaf, seicoleg plant, gwallt a harddwch a llawer mwy sy’n aml yn arwain pobl sy’n cymryd rhan at gyfloedd dysgu eraill.

Ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau wedi’u hachredu a’n sesiynau blasu presennol >>>


Plant a theuluoedd

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi cefnogi bron 900 o blant. Mae ein Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd, Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd a’n Tiwtoriaid Sgiliau Sylfaenol yn gweithio gyda phlant a gaiff eu hatgyfeirio a’u teuluoedd i fynd i’r afael â phroblemau fel ymddygiad gwael, diffyg cefnodaeth gan y rhieni ac ymgysylltiad â’r ysgol. Mae clybiau ar ôl ysgol yn helpu i ymgysylltu plant a’u rhieni gan wella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn awyrgylch hwyliog a hamddenol.


Gweithio gyda phobl dros 50 oed

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn gweithio gyda phobl dros 50 oed sy’n aelodau economaidd anweithgar o’r gymuned. Mae ein swyddogion yn cynnal asesiad o sgiliau sylfaenol i ddechrau ac yn cynnig cymorth i fynd i’r afael â lefelau hyder a hunanbarch sy’n aml yn eithriadol o isel, er mwyn eu galluogi i ddatblygu a dilyn cyfleoedd dysgu mwy ffurfiol.

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau a’n cyrsiau >>>


Cysylltwch â ni:

Clwstwr Uchaf:
Phil Jones – Swyddog Dysgu Gydol Oes
Ff: 01656 642619 / 07792 663645
E: phil.jones@bridgend.gov.uk

Clwstwr Canol: 
Jennifer Roberts – Swyddog Dysgu Gydol Oes
Ff: 01656 643693 / 07815 525017
E: Jennifer.Roberts@bridgend.gov.uk

Clwstwr Isaf:
Jessica Jones – Swyddog Dysgu Gydol Oes
Ff: 01656 643634
E: Jessica.Jones@bridgend.gov.uk