Prosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP)

Beth yw Prosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr?

Caiff Prosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP) ei ariannu i weithio gydag unrhyw un sy’n hŷn nag 16 oed, yn ddi-waith neu’n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos ac sy’n byw yn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwyliwch un o’n ffilmiau am Brosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP) >>>

Mae’r prosiect yn rhan o raglen Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleol a’r Adran Gwaith a Phensiyna i ddarparu hyfforddiant a chymorth AM DDIM i’ch helpu chi i fod yn barod ar gyfer swydd a chael cyflogaeth gynaliadwy.

Lawrlwythwch ein taflen Prosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr yn Gymraeg >>>

Hyfforddiant a chymorth am ddim

Gallwn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau cyflogaeth, chwilio am waith a cheisio am swyddi. Mae’r hyfforddiant a’r cymorth AM DDIM y gallwn ei gynnig i chi yn cynnwys:

 • Magu hyder;
 • Sgiliau cyfathrebu;
 • Gwasanaeth cwsmeriaid;
 • Creu neu ddiweddaru eich CV;
 • Ysgrifennu llythyrau a llenwi ceisiadau swydd yn effeithiol;
 • Sgiliau cyfweld a pharatoi;
 • Camau cyntaf mewn technoleg gwybodaeth;
 • Codi a chario;
 • Diogelwch Bwyd Lefel 2.

A hoffech chi wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg?

A ydych chi’n ei chael yn anodd cael swydd neu fynd ar gwrs oherwydd sgiliau darllen, ysgrifennu a sillafu gwael? Gallwn ni helpu! Mae gennym diwtoriaid sy’n gallu gweithio gyda chi yn unigol i helpu i wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg. Mae’r tiwtoriaid yn gweithio mewn modd cyfeillgar a hamddenol ac yn datblygu cynllun dysgu personol i’ch helpu chi i gyflawni’r hyn yr ydych yn dymuno ei wneud.

Sesiynau gwella llythrennedd a rhifedd AM DDIM ym mis Mawrth 2017

Trefnir ein sesiwn un dydd achrededig AM DDIM gan Brosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP) a bydd yn eich helpu i wella eich sgiliau Saesneg neu fathemateg i’ch helpu â gweithgareddau bob dydd a chael gwaith.

I fod yn bresennol, mae’n rhaid i chi ddod i’n sesiwn gofrestru er mwyn ymuno â’r cwrs. Mae AM DDIM i bawb sy’n byw yn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr. Rhowch wybod os ydych chi eisiau i’r sesiynau gael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o fanylion Ff: 01656 642 605 neu E: cf.besp@bridgend.gov.uk

A yw gwaith cartref eich plentyn yn eich dychryn?

Os mai YDY yw’r ateb, gallwn eich helpu chi i wella eich sgiliau Saesneg a mathemateg!

Mae Prosiect Sgiliau Cyflogaeth Pen-y-bont ar Ogwr Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig sesiynau unigol a grŵp AM DDIM!

Ff: 01656 642 605 neu E: cf.besp@bridgend.gov.uk

AM DDIM i bawb sy’n byw yn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr.

Sicrhau cyfweliadau â chyflogwyr

Gallwn roi’r sgiliau i chi y mae cyflogwyr eu heisiau! Trwy gydol y flwyddyn, mae BESP yn aml yn cynnal diwrnodau gwybodaeth ac asesu, ynghyd â rhaglen tri neu bedwar diwrnod o hyfforddiant sy’n sicrhau cyfweliadau i’r holl ymgeiswyr sy’n cwblhau’r rhaglen mewn meysydd yn cynnwys:

 • Manwerthu;
 • Lletygarwch;
 • Gofal;
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid a Chanolfannau Gofal;
 • Glanhau;
 • Gwaith gweinyddol mewn swyddfa.