Rheoli dyledion

Cyngor ar Bopeth – Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnal clinigau rheolaidd yn rhad ac am ddim ar gyfer rheoli dyledion. Maent yn cynnig cefnogaeth a chymorth â dyledion, rheoli arian a budd-daliadau. Cynigir cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim ac mae’r staff yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hybu cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Gall yr ymgynghorwyr eich helpu i lenwi ffurflenni, ysgrifennu llythyron, trafod â chredydwyr a chynrychioli cleientiaid mewn tribiwnlysoedd.

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Chyngor ar Bopeth yn darparu cyngor ‘Lles Ariannol’ a gwasanaeth cymorth ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod y gwasanaeth yw darparu:

  • cyngor a chymorth personol i leddfu effeithiau dealltwriaeth neu reolaeth wael o incwm a chyllid personol, gan gynnwys cynllun cyllidebu;
  • ‘archwiliad iechyd’ o incwm a budd-daliadau gan gynnwys cymorth i wneud hawliad newydd am fudd-dal neu apeliadau, neu gymorth i wneud cais am grantiau a chonsesiynau;
  • cymorth i reoli dyledion, gan gynnwys cynllun rheoli dyledion/cynllun cyllidebu;
  • digwyddiadau lleol gyda’r bwriad o hybu cynhwysiant ariannol a datblygu dealltwriaeth o Fudd-daliadau/Diwygiadau Lles, ac annog pobl i dderbyn cymorth unigol pan fo hynny’n briodol.

Ar lawr gwaelod – Dunraven Place, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1JD, i gael rhagor o fanylion Ff: 01656 762803 neu ewch i www.citizensadvice.org.uk/wales/


Y gwasanaeth cynghori ariannol – helpu pobl i reoli eu harian  

Gallwch gael archwiliad iechyd ariannol AM DDIM ar wefan Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol nawr i’ch helpu chi i:

  • gael darlun cliriach o’ch sefyllfa ariannol bresennol;
  • derbyn cyngor diduedd am ddim – ar gynilo ac ad-dalu dyledion;
  • newid eich ffordd o feddwl am arian.

Cliciwch yma i gael archwiliad iechyd ariannol a gwybodaeth am bensiynau, morgeisi a buddsoddiadau >>>

I gael rhagor o wybodaeth, Ff: 0300 330 0520,  E: moneyadviser@citizensadvice.org.uk neu ewch i www.moneyadviceservice.org.uk


Shelter Cymru  

Elusen pobl a chartrefi Cymru yw Shelter Cymru. Mae’r elusen o’r farn bod cael cartref diogel a boddhaol yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Mae’n darparu cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol annibynnol arbenigol i unrhyw un sydd â phroblemau llety. Mae ymgynghorwyr Shelter Cymru yn darparu cymorth wyneb i wyneb ac ar-lein er mwyn atal digartrefedd.

Trwy ei gwaith ymgyrchu, ymchwilio a pholisi mae’n dylanwadu ar yr agenda ddeddfwriaethol ynghylch tai a digartrefedd yng Nghymru. Nod ei gwasanaeth addysgu yw atal digartrefedd trwy weithio gyda phobl ifanc a rhoi adnoddau addysgu a dysgu manwl iddynt.

Er bod Shelter Cymru yn cydweithio’n agos â’i chwaer sefydliadau yn Lloegr a’r Alban, mae’n elusen gwbl annibynnol sy’n canolbwyntio’n llwyr ar anghenion pobl Cymru.

I gael rhagor o fanylion ewch i www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch y llinell gymorth Ff: 0845 075 5005.


Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU)

Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, neu fenthycwyr arian didrwydded. Mae’r uned yn ymchwilio i achosion o fenthyca’n anghyfreithlon ac unrhyw droseddau cysylltiedig. Mae hefyd yn helpu dioddefwyr.

Mae benthyca anghyfreithlon yn drosedd. Mae benthycwyr arian anghyfreithlon yn gweithredu heb drwydded, gan dargedu pobl sy’n agored i niwed yn aml. Mae benthycwyr arian didrwydded yn gyfeillgar ar y dechrau,ond mae eu hymddygiad yn newid pan gollir taliadau ac yn aml byddant yn cymryd cardiau arian parod/cardiau swyddfa bost a rhifau pin fel gwarant cyfochrog am fenthyciadau.

Darllenwch fwy >>>

Mae’r uned yn gweithredu llinell gymorth 24 awr y dydd, Ff: 0300 123 3311


Dolenni defnyddiol:

Cysylltiadau defnyddiol (gwiriwch y cyfraddau galwadau cyn ffonio)

Cyngor ar Bopeth – Pen-y-bont ar Ogwr
Cynigir cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim am ddyledion, rheoli arian a budd-daliadau, Ff: 01656 762803.

Llinell Ddyledion Busnesau
Cyngor am ddyledion ar gyfer busnesau bach, Ff: 0800 197 6026.

Cyngor Cyfreithiol Cymunedol
Gwybodaeth am ddyledion, arian a threthi a chwilio am ymgynghorydd, Ff:  0845 345 4345.

Gwasanaeth Cwnsela ar Gredyd Defnyddwyr
Gwasanaeth cwnsela ar-lein am ddyledion a chyllidebu, Ff: 0800 138 111.

Cyswllt Defnyddwyr Cymru
Gwybodaeth am ostwng biliau tanwydd, Ff: 0845 404 0506.

Direct Gov
Gwybodaeth am reoli arian a dyledion.

Awdurdod Gwasanaethau Ariannol
Dulliau rhyngweithiol ar gyfer cyllidebu a benthyca, gwybodaeth a thaflenni.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
Gallwch gael archwiliad iechyd ariannol AM DDIM ar y wefan nawr i’ch helpu chi.

National Debtline
Pecyn gwybodaeth am ddyledion, llythyron sampl, ffeithlenni a llinell gyngor annibynnol am ddim, Ff: 0808 808 4000.

Payplan
Cyfrifwr dyledion, atebion i ddyledion a chyllidebu, Ff: 0800 716 239..

Shelter Cymru
Cyngor ar dai, gan gynnwys ôl-ddyledion morgeisi a rhent, adfenniannu, troi pobl allan o’u cartrefi, achosion llys, Ff: 0845 075 5005.

Tax Aid
Cymorth â phroblemau treth, Ff: 0845 120 3779.

Turn 2 Us
Cyfrifwr budd-daliadau a manylion elusennau sy’n rhoi grantiau, Ff: 0808 802 2000.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU)
Mae’n targedu benthycwyr arian anghyfreithlon neu fenthycwyr arian didrwydded. Mae’r uned yn ymchwilio i achosion o fenthyca anghyfreithlon yn ogystal ag unrhyw droseddau cysylltiedig ac yn helpu dioddefwyr, Ff: 0300 123 331.