Cymunedau iachach

Er mwyn cefnogi cymunedau iachach ledled tair ardal glwstwr Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynnig ystod o sesiynau byw’n iach ac rydym wedi bod yn allweddol o ran cefnogi pobl sy’n anegnïol yn gorfforol ac sydd â phroblemau iechyd sylfaenol sy’n cael eu gwaethygu gan ddewisiadau ffordd o fyw gwael fel diet wael neu ddiffyg ymarfer corff.

Y llynedd, croesawyd 286 o bobl i’n rhaglenni llesiant corfforol.

Nod Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-Bont ar Ogwr yw:

  • lleihau canran y boblogaeth â salwch hirdymor sy’n cyfyngu ar eu bywydau
  • lleihau’r canran o bobl sy’n ordew
  • lleihau’r canran o enedigaethau â phwysau geni isel

Ffeithiau allweddol am ardaloedd clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr:

Mae’r ystadegau canlynol yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, o’u cymharu â chyfartaledd Cymru. Casglodd Llywodraeth Cymru y ffigyrau hyn ar ôl ad-drefnu’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ym mis Ebrill 2012.

Disgwyliad oes cyfartalog dynion:
Clwstwr Isaf: 73.2%
Clwstwr Canol: 74.1%
Clwstwr Uchaf: 72.5%
Cyfartaledd Cymru: 77.6%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn IS na chyfartaledd Cymru

Disgwyliad oes cyfartalog menywod: 
Clwstwr Isaf: 79.7%
Clwstwr Canol: 78.1%
Clwstwr Uchaf: 77.4%
Cyfartaledd Cymru: 81.8%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn IS na chyfartaledd Cymru

Cyfradd yr achosion o ganser (allan o 100,000): 
Clwstwr Isaf: 630
Clwstwr Canol: 594
Clwstwr Uchaf: 653
Cyfartaledd Cymru: 575
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

Aelwydydd gydag un neu fwy o bobl â salwch hirdymor sy’n cyfyngu ar eu bywydau:
Clwstwr Isaf: 35.4%
Clwstwr Canol: 36.3%
Clwstwr Uchaf: 37.4%
Cyfartaledd Cymru: 30.4%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru


Dolenni defnyddiol:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU)

Ychwanegu at fywyd

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Halo Leisure 

Her Iechyd Cymru

Mental Health Matters Wales

Gwefan Smokefree – NHS Choices

Stop smoking – Live Well – NHS Choices