Amdanom ni

Nod ein Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw lleihau tlodi trwy wella addysg a sgiliau, iechyd a chyfleoedd am waith.

Lansiwyd y rhaglen yn wreiddiol yn 2001. Cafodd ei sefydlu ar yr egwyddor bod nifer cymhleth o ffactorau yn creu tlodi ac anfantais. Mae’r rhain yn cynwys cyraeddiadau addysg gwael, tai ac amgylchedd gwael, camddefnyddio sylweddau, y farchnad swyddi leol, a stigma a chanfyddiadau am bobl a lleoedd.

Yn dilyn adolygiad ym mis Ebrill 2012, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr wedi datblygu i fod yn rhaglen sy’n canolbwyntio ar y gymuned ac yn cefnogi agenda trechu tlodi Llywodraeth Cymru.

Gan ddatblygu cyraeddiadau Cymunedau yn Gyntaf ers ei lansio yn 2001, mae ein rhaglen gyfredol  yn cefnogi pobl yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig gyda’r nod o gyfrannu at leddfu tlodi parhaus.

Mae’r tair ardal glwstwr Cymunedau yn Gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys codau post yn:

Clwstwr Uchaf
(Maesteg, Caerau)

Clwstwr Canol
(Betws, Sarn, Melin Ifan Ddu, Ynysawdre, Bryncoch, Llangeinwyr, Evanstown)

Clwstwr Isaf
(Corneli, Y Pîl, Bracla, Morfa, Y Castell Newydd, Yr hen Gastell, Y Felin Wyllt, Bryntirion, Trelales, Merthyr Mawr)

Chwilio am godau post ym mhob ardal glwstwr ˃˃˃

Mae Timau Darparu Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn gweithio gyda thrigolion, sefydliadau cymunedol, busnesau ac asiantaethau allweddol eraill, gan ganolbwyntio ar gamau sy’n arwain at gynaliadwyedd a llesiant hirdymor cymunedau.

Nod y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yw cyfrannu, ynghyd â rhaglenni eraill, at leihau’r bwlch o ran addysg, sgiliau, y bwlch economaidd ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’n hardaloedd mwyaf cefnog trwy dri maes penodol:

Cymunedau Ffyniannus ˃˃˃

Cymunedau sy’n Dysgu ˃˃˃

Cymunedau Iachach ˃˃˃

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar faterion pwysig, sef swyddi, sgiliau, iechyd ac addysg. Caiff hyn ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth â rhaglenni, prosiectau a sefydliadau eraill a ariennir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wella’r ddarpariaeth a chanolbwyntio ar y bobl â’r angen mwyaf.

Gwyliwch ein ffilm yn dangos rhai o gyflawniadau Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr >>>

Lawrlwythwch daflen gwybodaeth gyffredinol Pen-y-bont ar Ogwr (fersiwn Gymraeg) >>>