Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio i wella lles pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Published on Dydd Llun, 8 Ionawr, 2018

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn helpu pobl mewn cymunedau lleol i leihau straen a gwella eu lles, yn rhan o’i waith cymunedau iach.

Trefnodd y Swyddog Byw’n Iach, Cindy Lawrence, gyfres o sesiynau ledled y fwrdeistref sirol gyda Chantel Pearce, entrepreneur lleol sy’n arbenigo mewn creu sesiynau lle gall pobl ymlacio a dysgu, sy’n canolbwyntio ar les.

Trwy gydol y sesiynau, rhoddwyd y cyfle i’r rhai a oedd yn cymryd rhan i ymuno â gweithgareddau a gynlluniwyd i’w hannog i ymlacio wrth ddysgu sgiliau newydd. Mae llawer o’r rhai a gymerodd ran wedi nodi bod y sesiynau wedi rhoi cyfle iddyn nhw gwrdd â phobl newydd; trechu arwahanrwydd cymdeithasol, dysgu sgiliau newydd, gwella eu hyder ac maen nhw wedi gweld gwelliannau yn eu hiechyd meddwl eu hunain.

Mae’r sesiynau wedi cael effaith arbennig ar ddwy fenyw a fynychodd y sesiynau yn Lewistown.

Dywedodd Ellie*, aelod o’r gymuned leol sydd wedi cael problemau â’i hyder yn y gorffennol, ei bod hi wedi mwynhau mynychu’r sesiynau yn fawr iawn. Mae hyder Ellie wedi tyfu o ganlyniad i gwrdd â phobl newydd, meithrin perthynas â phobl a bod yn rhan o grŵp, sydd wedi ei hysbrydoli i fynd i fwy o ddigwyddiadau lleol yn y dyfodol. Nododd Ellie: “Peidiwch â thanseilio pŵer dysgu pethau newydd! Rwy’n teimlo’n fwy hyderus i fynd i gyrsiau yn y dyfodol, diolch i’r cwrs hwn.”

Mae Jill*, sy’n brwydro yn erbyn gorbryder, wedi sylwi ar welliant amlwg yn ei rhagolwg ar fywyd beunyddiol ers dechrau’r cwrs. Dywed Jill bod ei theulu wedi sylwi ar wahaniaeth mawr ynddi a bod y cwrs wedi rhoi rhywbeth “sy’n arbennig i fi”. Mae hi’n dweud mai’r sesiynau yw uchafbwynt ei hwythnos a’u bod nhw wedi’i hatal rhag teimlo mor isel. Mae Jill wedi’i hysbrydoli gymaint gan y defnydd o olewau naws ar y cwrs, ei bod hi wedi ymchwilio i sut y gall datblygu ei dysgu ac erbyn hyn mae’n gobeithio agor siop yn y dyfodol o bosibl, yn gwerthu cynhyrchion ac yn cynnig ymgynghoriad i eraill.

Dywedodd eraill a gymerodd ran ar y cwrs:

“Rwyf i wedi mwynhau’r cwrs rheoli straen. Mae wedi bod yn hwyliog ac yn addysgol. Mae wedi fy helpu i yn fy mywyd o ddydd i ddydd sy’n peri cryn straen. Mae’r tiwtor, Chantal, yn fenyw hyfryd ac mae wedi sicrhau bod y cwrs yn wych. Rwyf i wedi mwynhau’r holl bethau yr ydym ni wedi’u gwneud.

“Rwyf i wedi bod wrth fy modd yn y sesiynau hyn. Mae cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn wedi gwella fy hwyliau. Mae fy iechyd meddwl wedi gwella yn fawr yn ystod yr wythnosau diwethaf.”

“Fe wnes i fwynhau’r grŵp o bobl. Roedd yn fath o ddysgu nad oedd yn gystadleuol ac fe wnes i gwrdd â phobl leol nad oeddwn i’n eu hadnabod o’r blaen.”

 

* Newidiwyd yr enwau i ddiogelu anhysbysrwydd y cyfranogwyr.