Mae Vik wedi cymryd camau i newid ei bywyd diolch i Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau am Waith

Published on Dydd Mawrth, 14 Tachwedd, 2017

Mae Vik o Gaerau yn dweud ei bod hi eisoes yn gallu gweld sut y mae ei bywyd yn newid diolch i’r technegau y mae hi wedi bod yn eu dysgu gyda chefnogaeth gan Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau am Waith.

Gwnaeth Jackie, Mentor o Cymunedau am Waith, gwrdd â Vik ychydig o fisoedd yn ôl i drafod cefndir a sgiliau Vik a’i huchelgeisiau a sut y gallai Cymunedau am Waith ei chefnogi hi. Yn benodol, roedd Vik yn dymuno cael profiad o gefnogi eraill â’i sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol ond roedd hi’n teimlo nad oedd ganddi ddigon o hyder a phrofiad i wneud hyn. Trafododd Jackie nifer o gyrsiau Cymunedau am Waith gyda hi a’i chyfeirio at gwrs ymwybyddiaeth ofalgar, cwrs rheoli straen a chwrs ‘Camau i Ragoriaeth’ gyda Cymunedau yn Gyntaf.

Tan yn ddiweddar, nid oedd gan Vik unrhyw beth yn ei dyddiadur. Bu’n brwydro â gorbryder ac anawsterau iechyd meddwl ac nid oedd eisiau gadael y tŷ. Fodd bynnag, pan aeth hi i ddiwrnod cyntaf y cwrs ‘Camau i Ragoriaeth’, gwnaeth hi fwynhau gymaint, roedd hi’n ysu am fynd ar dri diwrnod nesaf y cwrs.

Mae Vik yn dweud bod y cwrs ‘Camau i Ragoriaeth’ a drefnir gan Cymunedau yn Gyntaf wedi bod yn ysbrydoledig ac yn yr ychydig wythnosau ar ôl iddi gymryd rhan mae hi wedi bod yn ymrestru ar gyfer pethau newydd ac yn mynd allan o’r tŷ. Ar hyn o bryd mae hi’n mynd i sesiynau Ioga ac Ymwybyddiaeth Ofalgar, wedi cofrestru yn y gampfa, wedi dechrau gwneud Tai Chi a drymio Affricanaidd, mae wedi dechrau gwneud gwaith crosio, wedi cymryd rhan mewn sesiynau lleihau straen, wedi cwblhau cyrsiau adeiladu a chymorth cyntaf ac wedi cofrestru ar gwrs cymorth cyntaf pediatrig.

Mae Vik hefyd yn gwirfoddoli yn Ymddiriedolaeth Ddatblygu Caerau, lle mae’n adnabod rhai o aelodau’r staff, ac yn cwrdd â Jackie yn wythnosol. Pan gafodd Ymddiriedolaeth Ddatblygu Caerau broblemau â’r system technoleg gwybodaeth, gwirfoddolodd Vik i’w helpu ac mae hi wedi bod yn eu helpu â’r cyfrifiaduron ers hynny. Mae hi wedi bod yn creu gwefan ar gyfer grŵp therapi â cherddoriaeth hefyd, gan fod ganddi brofiad yn y maes. Mae Vik yn dweud bod cymryd rhan yn yr holl weithgareddau hyn wedi ei helpu i leihau ei straen a’i gorbryder gan fod ganddi wastad rywbeth i’w wneud ac mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’w bywyd.

Yn ogystal â hyn, mae Vik a’i phartner (sydd hefyd wedi bod ar y cwrs ‘Camau’) wedi ysgrifennu cynllun pum mlynedd gyda’i gilydd er mwyn gosod targedau i’w hunain a chynllunio a breuddwydio ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Vik: “Camau i Ragoriaeth yw un o’r pethau gorau rwyf erioed wedi ei wneud! Mae wedi fy helpu i i adael y tŷ, sef y cam mwyaf. Byddwn yn dweud mai hwn yw’r cam cyntaf gorau i bobl gymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu a chyflogaeth. Mae wedi fy helpu i i nodi a mynd i’r afael â gwahanol bethau yn fy mywyd a oedd yn fy nal yn ôl. Mae ‘Camau’ yn debyg iawn i fotwm ailosod, rwyt ti’n gallu ailosod dy hun ac mae’n newid dy ffordd o feddwl.

“Nid yw’r cwrs yn anodd ei ddeall; mae’n hwylus iawn. Maen nhw wedi cymryd cysyniad cymhleth a’i rannu yn ‘gamau’, a oedd yn ddefnyddiol iawn i mi. Mae’r cwrs wedi fy helpu i i sylweddoli nad oes dim yn fy rhwystro heblaw am fy nghredoau fy hun.”


Mae gan Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr amrywiaeth o gyrsiau am ddim sydd ar gael i bobl sy’n byw yn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, i gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.commfirstbridgend.com/whats-on/?lang=cy neu ffoniwch 01656 643514.

Mae Cymunedau am Waith, yn gweithio mewn Partneriaeth â Chymunedau a Chanolfan Byd Gwaith. Mae’r cynllun wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael gwybod sut y gall Cymunedau am Waith eich helpu chi, ffoniwch 01656 643 400 neu anfonwch neges e-bost i: c4w@bridgend.gov.uk

Gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau ar Ganolfan Byd Gwaith. Cefnogwyd y cynllun gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.